Novinky

17.07.2020
OTVORENÉ KURZY:

7. - 8. september 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
 
14. september 2020, PPP pre Prahu 10 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


15. september 2020, PPP pre Prahu 1,2,4 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


16. september 2020, Hradec Králové
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


29. september 2020, Bratislava 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


15. október 2020, Nymburk
Semiramis Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


19. - 20. október 2020, CPPPaP Liptovský Mikuláš
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


2 . -3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze


Okrem otvorených kurzov prebiehajú v Čechách a na Slovensku uzavreté kurzy.  Z uvedených dôvodov začíname rezervovať termíny ďalších kurzov na január 2021.  

MOMENTÁLNE NIE JE V PONUKE


Kurz Metóda spoločného záujmu- zvládanie šikanovania mediáciou (2dňový kurz)

  • Cieľom kurzu je naučiť účastníkov poznávať skupinovú dynamiku v školskej triede, analyzovať vzťahy a poruchy vzťahov v triede. Spoznávať princípy efektívnej praxe v prevencii, komunikácii a nastavovaní pravidiel zdravých vzťahov v školskom systéme. Oboznámiť sa s Metódou spoločného záujmu, spoznať fázy a metódy práce so skupinou. Pozorovať intervenciu a rozvíjať vlastné intervenčné zručnosti pre udržanie bezpečného priestoru a atmosféru rešpektu v triede aj v škole.
  • Absolvent kurzu bude schopný riešiť šikanovanie medzi žiakmi a študentami neobviňujúcim spôsobom, prostredníctvom mediácie. Vie zaškoliť a metodicky viesť pedagogických zamestnancov pri používaní tejto metódy.
  • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi).
Cena 110€,v cene je občerstvenie počas prestávok.