Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, vychovávateľov, rodičov a všetkých ďalších záujemcov najmä z pomáhajúcich profesií, v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy
  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám
  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity
  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami
  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konktrétnych situácií
  • Naučíme učiteľov pripravovať si vlastné metodické pomôcky a postupy, ktoré môžu okamžite používať pri práci na vyučovaní
  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj arteterapeutickými nástrojmi
  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre 12 učiteľov v skupine
  • Na odborný seminár je možné prihlásiť sa aj individuálne, nie len v rámci školských kolektívov

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií zameraných na učiteľov, aj na žiakov.

Základy koučingu pre vedenie školy : Kurz koučingu naučí riaditeľov škôl efektívne riadiť pedagogických zamestnancov, motivovať ich, podporovať a rozvíjať ich potenciál.

Základy koučinu pre učiteľov : Naučíme učiteľov používať koučingové techniky pre lepšie počúvanie a porozumenie žiakov a ich úspešnú motiváciu a riadenie.

Právne minimum v škole : Poznatky zo seminára využijete pri tvorbe školského poriadku, interných školských smerníc napr. v oblasti šikanovania a zistenia návykových látok v školskom prostredí, ako aj pri úradnej korešpondencii s rodičmi a úradmi.