Novinky

22.02.2021
22. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

24. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

1. marec 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

29. - 30. marec 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
7. apríl 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (CPPPaP Bratislava 3)

10.-11.5. 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse

31. máj 2021, ONLINE 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

3., 4. jún 2021 Nymburk (Semiramis)
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých (Místní akční skupina Opavsko)
 
Dieťa v kríze (INDEPT)
 
Krízová interv

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, vychovávateľov, rodičov a všetkých ďalších záujemcov najmä z pomáhajúcich profesií, v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy
  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám
  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity
  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami
  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konktrétnych situácií
  • Naučíme učiteľov pripravovať si vlastné metodické pomôcky a postupy, ktoré môžu okamžite používať pri práci na vyučovaní
  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj arteterapeutickými nástrojmi
  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre 12 učiteľov v skupine
  • Na odborný seminár je možné prihlásiť sa aj individuálne, nie len v rámci školských kolektívov

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií zameraných na učiteľov, aj na žiakov.

Základy koučingu pre vedenie školy : Kurz koučingu naučí riaditeľov škôl efektívne riadiť pedagogických zamestnancov, motivovať ich, podporovať a rozvíjať ich potenciál.

Základy koučinu pre učiteľov : Naučíme učiteľov používať koučingové techniky pre lepšie počúvanie a porozumenie žiakov a ich úspešnú motiváciu a riadenie.

Právne minimum v škole : Poznatky zo seminára využijete pri tvorbe školského poriadku, interných školských smerníc napr. v oblasti šikanovania a zistenia návykových látok v školskom prostredí, ako aj pri úradnej korešpondencii s rodičmi a úradmi.